Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
asi5050

Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Demokrasi
5 temel ilkeye dayanır. Bu ilkeler olmadan demokratikleşmeden bahsedilemez.
Eşitlik
Özgürlük
Milli Egemenlik
Çoğulculuk (Çok Particilik)
Temel hak ve hürriyetlerin güvenliği

Demokrasinin Araçları
1) Parlamento (Meclis): Halkı temsilen bir meclis seçilir.
2) Belli Aralıklarla Yapılan Seçim: Meclisin seçimlerle yenilenmesidir. Anayasamızın siyasi haklar ve ödevler kısmında seçim ilkeleri sayılmıştır. Bunlar;

Serbest Oy: Oyların özgürce kullanılmasıdır.
Genel Oy: Servet, vergi, öğrenim durumu ve cinsiyet gibi sınırlamalar olmaksızın bütün vatandaşların oy hakkına sahip olmasını ifade eder.
Gizli Oy – Açık Sayım: Oyların gizli kullanılması ve herkese açık olarak sayılmasıdır.

İlk olarak 1948 yılında kabul edilmiştir. 1950 seçimlerinde de ilk kez uygulanmıştır.

Eşit Oy: Her seçmenin bir tek oya sahip olması anlamına gelmektedir.
Tek Dereceli Seçim: Seçmenlerin temsilcilerini doğrudan seçmelerini ifade eder.

İlk olarak 1946 yılında ülkemizde tek dereceli seçime geçilmiştir.
3) Çoğunlukçuluk: Çoğunluğun dediğinin yerine getirilmesidir. Demokrasinin olmazsa olmazı değildir.
Ülkemizde daha az oy alan partilerin azınlık hükümeti kurması buna örnek teşkil eder.

Demokrasi Çeşitleri
1) Doğrudan Demokrasi: Halkın tamamının alınan kararlarda etkili olmasıdır. Doğrudan demokraside meclis yoktur. Bu sebeple uygulanması zordur. Zenginlik ve nüfus azlığı ister.
2) Yarı Doğrudan Demokrasi: Temsilciler olmasına rağmen halkın da alınan kararlarda etkili olmasıdır.

Referandum: Parlamento tarafından kabul edilen veya kabul edilecek olan bir kanunun halkın onayına sunulmasıdır.

Türkiye’deki referandumlar :
1961 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi.
1982 Anayasası’nın yürürlüğe girmesi.
1987 yılında siyasi yasaklıların yasağı kalksın mı? Diye yapılan referandum.
1988 yılında seçimlerle genel seçimler birleşsin mi? Diye yapılan referandum. Tek ”Hayır” olarak çıkan referandum budur.
2007 Anayasa değişikliği referandumu.
2010 Anayasa değişikliği referandumu.

Halk Vetosu: Halkın referandum yapılması konusunda girişimde bulunmasıdır. Kısaca halkın referandum isteğidir.
Halk Teşebbüsü: Halkın belli sayıda imza toplayarak belli bir konuda yasa çıkarması için veya yasalarda değişiklik yapılması için yasama organını harekete geçirmesidir.
Temsilcilerin Azli: Halkın çalışmalarından memnun kalmadığı temsilcilerini görevden almasına imkan veren bir yöntemdir.

3) Temsili Demokrasi: Temsili demokrasi halkın, kendi seçtiği temsilciler tarafından idare edilmesidir.
Türkiye, temsili olmasına rağmen zaman zaman yarı doğrudan demokrasinin aracı olan referandumu da uygulamaktadır.
 


Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Resimleri

 • 1
  Demokrasinin Uygulanma Biçimleri 2 ay önce

  Demokrasinin Uygulanma Biçimleri

Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Sunumları

 • 1
  Önizleme: 2 ay önce

  Demokrasi Serüveni Slayt Sunum PPTX

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  DEMOKRASİNİN SERÜVENİOKUL ADI:ŞEHİT POLİS İSMAİL ÖZBEK ORTAOKULU KESTEL /BURSADERS: BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIMYAREN AYYILDIZ 264MİNE YAŞAROĞLU 399 O Cumhuriyet rejimi demek, demokrasi sistemiyle devlet şekli demektir.1style.visibility

  2. Sayfa
  DEMOKRASİNİN SERÜVENİ Demokrasi: Halkın kendi kendini yönetmesine denir. Halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Bu hakkını milletvekilleri seçerek kullanır. Belli bir süre için milletvekillerini seçer milletvekilleri mecliste halk adına ülkeyi yönetir.— Türk toplumunun, ruh ve karakter yapısına en uygun yönetim biçimi demokrasidir. Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlığıyla bütünleşen bir yönetimdir. İnsan haklarının en iyi korunup gelişebileceği yönetimdir.**Demokrasinin Temel İlkeleri: 1.Milli egemenlik 2. Hürriyet ve eşitlik 3. Siyasi partiler. 2r

  3. Sayfa
  Diğer Yönetimler- Monarşi (Mutlakıyet): Tek kişinin egemenliğine dayanan yönetim biçimidir. Kralların sözü geçer sadece.- Oligarşi: Ufak bir azınlığın(gurubun) ülkeyi yönetmesidir.a- Aristokrasi: Soylu sayılan sınıfın ülkeyi yönetmesidir.- Teokrasi: Ülkenin dini kurallara göre yönetilmesidir.- Cumhuriyet: Milletin kendini yönetecekleri seçtiği bir yönetimdir. Günümüzde en çok olan devlet yönetim şeklidir.- Feodalite: Ortaçağda zengin toprak sahiplerinin yönetimine dayanan yönetim biçimidir.- Diktatörlük: Monarşiye benzer bu yönetimde de tek kişinin geniş yetkileri vardır. Yakın zamana kadar Irak’ta Saddam Hüseyin ülkeyi bu yönetimle yönetiyordu. 3style.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Tarihten Günümüze Demokrasi:- İlk çağlarda demokrasi fazla gelişmemişti. Bu dönemde insan haklarını ve demokrasiyi Aristo, Sokrates, Eflatun gibi Sofistler (düşünürler) geliştirmeye çalışıyordu.- Roma’da yazılı kanunlar hazırlandı. (12 Levha kanunları )- Orta Çağda İngiltere Kralı Yurtsuz John “Manga Carta Libertatum” ( Büyük Özgürlük Bildirisi) yayınlayarak kralın yetkilerini azda olsa kısıtladı.- Johann Gutenberg’in matbaayı icadı ile insanlar arasında düşünce ve bilgi paylaşımı hızlandı.- Avrupa’da reform, Rönesans ve Aydınlanma hareketleri ile demokrasi ve özgürlükler gelişti. 4style.visibilityppt_xppt_yppt_yppt_yppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  5. Sayfa
  DEMOKRASİ Demokrasi yönetim şekli olmaktan ziyade bir yaşam biçimidir. Özgür bir seçim sistemi sonucunda seçilen temsilcilerden kurulan halk yönetimidir.Demokrasinin temel ilkeleriMilli egemenlikHürriyet ve eşitlikHukukun üstünlüğüSiyasi partilerSeçimler ve temsilÇoğulculuk ve katılımDemokrasinin yaşatılabildiği en iyi yönetim şekli cumhuriyettir. 5ppt_xppt_yppt_ystyle.visibility

  6. Sayfa
  375 te: Roma İmparatorluğunda yurttaştık ve insan haklan kavramı gelişme göstermiştir.1215 te: Magna carta-Büyük şart) İngiltere`deKral I. John`un imzaladığı Magna Carta kralın yetkilerini sınırlarken halka da bazı hak ve özgürlükler tanıyordu. Magna Carta ile kralın sınırsız yetkilerine son verildi. Kimsenin yargılanmadan cezalandırılmayacağı ilkesini getirdi. 6style.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  7.Milli Egemenlik: Demokraside egemenlik millete aittir. Millet bu hakkını temsilcilerini kullanarak seçer. Yönetenler, gücünü milletten alır. Hürriyet ve Eşitlik: Hürriyet; başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilmektir. Eşitlik; hiçbir ayrım yapmaksızın herkesin kanun önünde eşit olmasıdır. c.Siyasi Partiler: Siyasi partilerin çok olması demokrasinin daha iyi işlemesini sağlar. Farklı düşüncedeki insanlar kendi fikirlerine uygun partilere üye olabilir. Ve istedikleri partiyi destekleyebilirler. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla gerçekleşe bilmesi için çok partili hayata geçilmesinin şart olduğunu belirtmiştir. — Ülkeyi yöneten partilere “İktidar partisi” diğer partilere de “muhalefet partisi” denir. Eğer bir parti tek başına iktidar olamazsa başka partilerle anlaşarak iktidar olur. Bu birleşmeye “koalisyon” adı verilir.— Çoğunluk ilkesi ise halkın çoğunluğunun istediğinin olmasıdır. Ancak çoğunluğu sağlayan parti diğer insanları ezmez ya da baskı uygulamaz. Çünkü demokraside İnsan haklarına saygı ön plandadır.— Genel oy prensibi ise halkın yöneticilerini kendilerinin ve hepsinin oyu eşit şekilde seçmesidir.

  8. Sayfa
  Demokrasinin zor yılları1945: II- Dünya Savaşının sonuçlarını gören devletler sürekli barışın sağlanması için.Bir araya gelerek Birleşmiş Milletler örgütünü kurdu ve 1945 yılında Birleşmiş Milletler Antlaşması imzalandı.Bu dönemdeki soğuk savaşla beraber demokratik hareketler azalmıştırDemokrasinin bu günü. 8style.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİBAZI MADDELER :6. Madde : Egemenlik ,kayıtsız şartsız milletindir…7.Madde:Yasama yetkisi Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinindir.Bu yetki devredilemez.10.Madde:Herkes , dil , ırk ,renk , cinsiyet , siyasi düşünce , felsefi inanç , din ,mezhep vb. sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.11.Madde:Anayasa hükümleri,yasama,yürütmeve yargı organlarını ,idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kurallarıdır.19.Madde : Herkes , kişi hürriyeti ve güvenliğine bağlıdır. 9

  10. Sayfa
  DEMOKRASİNİN TEMEL İLKELERİ ; Seçme Seçilme Hakkı: Seçme ve seçilme hakkı, demokrasinin sağladığı temel haklardan biridir. Temsilciler seçimle belirlenir. Halk, temsilcilerine kendisi adına yönetme yetkisini belirli bir süre için verir.Katılım: Demokrasiler etkin ve aktif yurttaşlara gereksinim duyar. Yurttaşlar seçme ve seçilme haklarıyla yönetime iradesini yansıtır; bunun yanında sivil toplum kuruluşlarındaki etkinliğiyle hakların takipçisi olur.Özgürlük: Özgürlük, bireyin, başkalarının haklarına zarar vermeden istediğini yapabilmesidir. Demokrasinin olmadığı yerde özgürlük ve insan hakları, özgürlük ve insan haklarının olmadığı yerde de demokrasi olmaz.10

  11. Sayfa
  Eşitlik: Eşitlik, hakların kullanılmasında ayrım yapılmamasıdır. Demokraside eşitlik, yasalar önünde eşitliktir. Yasalar herkese aynı biçimde uygulanır; herhangi bir kişiye, aileye, zümreye ayrıcalık tanınmaz.Anayasa`da Yer Alan Temel Haklar ;**** Kişinin dokunulmazlığı,maddi ve manevi varlığı**** Zorla çalıştırma yasağı**** Kişinin hürriyeti ve güvenliği**** Özel hayatın gizliliği ve korunması**** Yerleşme ve seyahat hürriyeti**** Din ve vicdan hürriyeti****Düşünce ve kanaat hürriyeti****Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyrti**** Bilim ve sanat hürriyeti ****Toplantı hak ve hürriyeti****Mülkiyet hakkı11

  12. Sayfa
  GÜZEL SÖZLER  Güzel olan tek yarış! İnsanlık yarışı. En büyük sevgi, insanlık sevgisidir. Ancak kendi kendini yönetebilen insanlar hürdür. 12style.visibilityppt_wppt_hstyle.visibility

  13. Sayfa
  SORULARRRRRRR1) Aşağıdakilerden hangisinin devlet tanımında yer alması gerekmez? a)Millet b)Demokrasic)Vatan d)Hakimiyet 2) Kişinin kendisine ve topluma yararlı bir insan olarak yetişebilmesi için yapılan tüm etkinliklere ne ad verilir? a)Sanat b)dersc)Eğitim d)Öğretim3) Yolda yürüyen bir insanın yerlere tükürmesi hangi tür kurallara tersi düşer? a)Anayasaya b)Ahlak kurallarınac)Görgü Kurallarına d)Din Kurallarına4) Aşağıdakilerden hangisi hem ahlaki hem hukuki hemde dini açıdan suçtur? a)Yaşlı insanla ra saygı göstermemekb)Oruç tutmamakc)Aracı şehir içinde hızlı kullanmakd)Kasıtlı adam öldürmek 13

  14. Sayfa
  5)Sosyal haklar bir ülkede toplumun huzur ve refah içinde yaşanması sağlayan en önemli öğelerdendir.Buna göre sosyal hakların korunmadığı bir ülkede aşağıdakilerden hangisinin ortaya çıkması beklenmez? a)Askeri gücün azalmasıb)Birlik ve beraberliğin sarsılmasıc)Haksızlıkların ortaya çıkmasıd)Toplumsal bunalımın yaşanması6) Demokrasinin bir yönü de vatandaşın yönetime katılmasıdır.Aşağıda verilenlerden hangisi vatandaşı yönetime katılmasını sağlayan haklardandır? a)Yasama Hakkıb)Eğitim Hakkıc)Seçme-seçilme Hakkıd)Cumhurbaşkanı seçme hakkı14

  15. Sayfa
  15

Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Videoları

 • 2
  2 ay önce

  Demokrasi nedir? Animasyon

 • 2
  2 ay önce

  Demokrasi nedir? İyi bir demokrasinin özellikleri

 • 0
  2 ay önce

  Demokrasi Nedir

Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Demokrasi ve Demokrasi Çeşitleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Demokrasinin Uygulanma Biçimleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)